خرید اقساطی سازمانی
خرید اقساطی سازمانی ویژه کارکنان و سازمان های طرف قرار داد سرارکشور بود و به شرح زیر میباشد.