روش های ارسال کالا

ارسال کالا با دو روش 

تیپیاکس و سیطره(تی پی جی ) صورت میگیرد که با توجه به محل جغرافیای هزینه و مدت ارسال متغیره که از بین 1 تا 7 روز کاریست.