پرسش های متداول

در صورت عدم موجودی کالا یا اتمام کالا مبلغ به صورت خودکار تا 24 ساعت  به حساب شما استرداد میشود