فرم داینامیک اقساط

{{ghesta_total | number}}
تومان
حداقل پیش پرداخت: {{ghesta_pre_min | number}} تومان
مبلغ وارد شده کمتر از حداقل پیش‌پرداخت می‌باشد.
{{ghesta_month | number}}
ماه
نتیجه محاسبه
قیمت نقدی (تومان)
{{ ghesta_total | number }}
پیش پرداخت
{{ ghesta_pre | number }}
تعداد اقساط
{{ ghesta_month }}
مبلغ اقساط
{{ ghesta_payment | number }}
جمع کل بازپرداخت
{{ ghesta_payment*ghesta_month | number }}